GROWN_1

GROWN_2

GROWN_3

A_GREAT

    TEAM_DE

  • ALL_TEAM
  • C_PROD
  • C_OPRE
  • C_DEV
  • C_DE

ALL_TEAM

C_PROD

C_OPRE

C_DEV

C_DE

ALL_POSI

Chuyên viên kinh doanh phần mềm
(Sales Specialist)

268 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, HCM

Chuyên viên phân tích kinh doanh
(Business Analyst)

268 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, HCM

Chuyên Viên Lập Trình Front End
(React JS)

268 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 5, HCM

CORPO

C_HUMAN

C_MANA

C_CUS

C_MANAGE

C_NINE

C_JOIN

C_OPPO

C_PROFE

C_OUR

WELCOME_TO_ET1

WELCOME_TO_ET
Excel Technologies!

HOW_CAN_WE_HELP